MASTHEAD

EXECUTIVE PRODUCER

SHINO OKAMURA

    

EDITORIAL STAFF

DAICHI YAMAMOTO

DAIKI TAKAKU

CREATIVE DIRECTOR

YUSUKE SASAMURA

WEB ENGINEER

HIROKO AIZAWA

FULL COOPERATION

nanou inc.